ARAMA
İncirliova Belediyesi

Meclis Kararları

Geri
Meclis Kararları

Belediye meclisinin 05.09.2023 tarih ve 59 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili (İMAR KOMİSYON RAPORU) " 6360 Sayılı Kanun ile Köy Tüzel Kişiliği sona eren Erbeyli Köyü, İncirliova Belediyesine Erbeyli Mahallesi olarak bağlanmıştır. Mahalle statüsü ile birlikte Mahallenin Aydın-Germencik-İzmir otoyolu üzerinde kalması, Aydın-İzmir Devlet Karayolunun mahalle içinden geçmesi ve Germencik ile İncirliova İlçelerinin ortasında bir yerleşim olması sebebiyle göç alan bir yerleşim yeri olmuş ve nüfus yoğunluğu hızlı bir şekilde artmış ve artmaya da devam etmektedir. Bu nedenle Erbeyli 163 ada 25 parselin çevresinde okul ve yerleşim alanların olması sebebiyle ulaşım, trafik ve park sorununu çözümleyebilmek içinde bu alanda planlama yapılması ve yolların geniş tutulması önem arz etmektedir. Söz konusu alanda alt ölçekli planlama çalışmasına devam edilmekte olup Erbeyli 163 ada 25 nolu 2.176,98 m2 yüzölçümlü harman yeri vasıflı parselin mahalle içi geçiş yollarına ve devlet yollarına bağlantı için yol olarak planlanması önem arz ettiğinden ve mevcutta yol olarak kullanıldığından harman yeri olan vasfının yol olarak değiştirilmesi kamusal yarar sağlayacağı için söz konusu parselin harman yeri olan vasfının ,4342 Sayılı Mera Kanunun 14. Maddesinin (c) bendi kapsamında yol olarak değiştirilmesi ve Belediyemize tahsisinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sn. Aytekin KAYA' ya yetki verilmesi İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.” şeklindeki rapor Meclise okundu.

Yapılan görüşme sonunda, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi


Belediye meclisinin 05.09.2023 tarih ve 60 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili; ( PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifesi ile ilgili 23.08.2023 tarih ve 14249 sayılı İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün yazısı  Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarihli toplantısında gündeme alınarak komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 06.09.2023 tarihinde saat 14:00’da ilk toplantısında Oybirliğiyle komisyon başkanlığına meclis üyemiz Yakup YILMAZ başkan vekilliğine meclis üyemiz Orhan Yavuz seçildi. İncirliova Belediyesi Meclisince alınan 06.12.2022 tarih ve 97 sayılı kararda 2023 yılı gelir ücret tarifesindeki  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İfraz ve Tevhit Harcı başlığı altına 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun çeşitli harçlara ait tarifeler başlığındaki 84. Madde de verilen tabloya göre alınması gereken  ilk parselasyon harcı ( 18. madde uygulaması) için beher metre kare için  en az 0,05 tl ile en çok 0,15 tl arası olduğu belirtilmiş olup, İmar Müdürlüğü ücret tarifesine 2023 yılı için ilk Parselasyon harcı(beher metrekare için) (18. madde düzenleme alanı) m2''satırının eklenmesi ve en az m2 için 0,05 TL  ücret alınmasına komisyonumuzca OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir. İş bu komisyon raporu imzalanarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.” şeklindeki rapor Meclise okundu. Yapılan görüşme sonunda, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Cari Harcamalar ve Yatırım Harcamalarında Kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 3.400.000,00- (üçmilyondörtyüzbin) TL Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. 'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.' ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri ürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Aytekin KAYA 'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir


Belediye meclisinin 05.09.2023 tarih ve 62 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

KOMİSYON İNCELEMESİ: Borçlanma talebi ile ilgili 29.08.2023 tarih ve 14334 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarihli toplantısında gündeme alınarak komisyonumuza havale edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ :  Belediyelerin görev hizmetlerinin gerektirdiği finansmanı karşılamak için usul ve esasları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 4759 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve ilgili yılın bütçe kanunu ve bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 

Belediyelerin borçlanmasında sınır 5393 sayılı Kanunun 68/d maddesinde tanımlanmış olup, ilgili maddeye göre belediyelerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin toplamının 213 sayılı VUK.nuna göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılan miktarı aşamaz denilmektedir.  Belediyelerin borçlanmalarına, 5393 Sayılı Kanunun 18/d maddesine göre; Belediyelerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarın %10 nu aşmayan borçlanmalara ait karar mercii Belediye Meclisidir.

24.11.2022 tarih ve 32023 Sayılı Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği (sıra no:542) ile yayınlanan 2022 yılı için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesinin B fıkrası gereğince yeniden değerleme oranı %122,93 (yüzyirmiikivirgüldoksanüç) oranı olarak tespit edilmiştir. 

          

Bu yasal mevzuat çerçevesinde İncirliova Belediyesi en son yıla ait bütçe gelirlerinin toplamı 78940614,36 TL nin  213  sayılı VUK.nun yeniden değerlendirme hükümlerine göre artırılan miktar 97.041.697,23 TL %10’u olan, 9.704.169,72 TL azami tutarın aşılmaması gerektiğinden; borçlanma için talep edilen 9.700.000-TL (dokuzmilyonyediyüzbin) tutarına kadar kredi kullanılması yasal borçlanma sınırları içinde olduğundan,

Belediyemiz tarafından yukarıda belirtilen limitler dahilinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesine istinaden 9.700.000,00TL (dokuzmilyonyediyüzbin) tutarında özel ve kamu bankalarından kredi kullanılması yetkisi belediyemizin borçlanma yükümlülüğü artacağından uygun bulunmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İş bu komisyon raporu imzalanarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.” şeklindeki rapor Meclise okundu.

 

Başkan oylamaya geçti, yapılan işaretle oylama sonucunda; Belediyemiz tarafından Belediye Kanununun 68. Maddesine istinaden 9.700.000,00TL (dokuzmilyonyediyüzbin) tutarında özel ve kamu bankalarından kredi kullanılması kredi kullanılması için belediyemiz mülkiyetindeki her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , ipotek veya rehin edilmesine, bankalarca kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Aytekin KAYA ‘nın yetkilendirilmesine, (Meclis üyeleri: Orhan YAVUZ, Mustafa KARAYİĞİT, Şevki CAN, Polat TANRIKULU, Yakup YILMAZ, Şenay DUMAN O, Mustafa AYTEKİN, Mehmet GÜLER, Fatma TABAK, Bilgehan OĞUZ ve Mehmet ÇELEBİ’in red oylarına karşılık) OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


Belediye meclisinin 05.09.2023 tarih ve 64 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Deve Güreşi Festivali ile ilgili 29.08.2023 tarih ve 14324 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarihli toplantısında gündeme alınarak komisyonumuza havale edilmiştir. 

Ocak 2024'de 37ncisi yapılması planlanan, ülke ve bölgemiz kültüründe önemli yer tutan, İlçemiz ekonomisine ve yerel ürünlerimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağı ön görülen geleneksel deve güreşleri organizasyonunun gerçekleştirilmesi, bu kapsamdaki giderlerin, Belediyemiz bütçesinden karşılanması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi a bendine istinaden İncirliova Belediye Başkanı Sayın  Aytekin KAYA'ya  300.000,00 TL. Harcama Yetkisi verilmesine komisyonumuzca OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir. İş bu komisyon raporu imzalanarak meclisimizin takdirine sunulmuştur.” şeklindeki rapor Meclise okundu.

Başkan Deve güreşi yapılması için 500.000,00 TL harcama yapılmasını teklif etti, yapılan işaretle oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi a bendine istinaden İncirliova Belediye Başkanı Sayın  Aytekin KAYA 'ya  500.000,00 TL. Harcama Yetkisi verilmesine, (Meclis üyeleri: Orhan YAVUZ, Mustafa KARAYİĞİT, Şevki CAN, Polat TANRIKULU, Yakup YILMAZ, Şenay DUMAN O, Mustafa AYTEKİN, Mehmet GÜLER, Fatma TABAK, Bilgehan OĞUZ ve Mehmet Çelebi’nin red – Hüdai GÖNÜLAÇAR ’ın çekimser oylarına karşılık) OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


Belediye meclisinin 05.09.2023 tarih ve 65 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

 " Aydın İli, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 17 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı nazım imar planına göre hazırlanan UİP-091026205 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyemize sunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde; 245 ada 17 parsele ilişkin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(BOTAŞ A.Ş.), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Fen İşleri İdaresi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, Teiaş 21. Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın kurum görüşlerinin bulunduğu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.09.2022 tarihinde onaylanan Jeolojik etüt kararlarının plan paftasına aktarıldığı, Söz konusu parsellerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.03.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile köy yerleşim alan sınırlarının yeniden belirlediği sınırlar içerisinde olduğu, Parselin toplam yüzölçümü 23.751,96 m2 olduğu, 1.145,63 m2 park alanı, 185,729 m2 otopark alanı, 258,56 m2 yollar ve kaldırım kullanımı ayrıldığı, Plan notlarında kamuya ayrılan alanların terkin işlemi yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenmeyeceği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ile ilke kararlarına uyulması ve yapılacak inşai ve fiziki müdahaleler sırasında herhangi bir Kültür Varlığına rastlanılması durumunda üç gün içerisinde en yakın müze müdürlüğüne haber verilmesi zorunlu olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

Komisyon Görüşü: İlçemiz  Sınırteke Mahallesi 245 ada 17 parselde 1/1000 ölçekli  III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyesine sunulmuş, İncirliova Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091026205 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince değerlendirilerek İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.” şeklindeki rapor Meclise okundu.

Yapılan görüşme sonunda, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına (Meclis üyeleri Şenay DUMAN O ’nun red, Mehmet ÇELEBİ ’nin çekimser oylarına karşılık) OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


Belediye meclisinin 05.09.2023 tarih ve 66 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

" Aydın İli, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 19 parsel ve 246 ada 89 ve 90 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planına göre hazırlanan UİP-091026205 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyemize sunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde; 245 ada 19 parsel, 246 ada 89 ve 90 parsellere ilişkin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(BOTAŞ A.Ş.), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Fen İşleri İdaresi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, Teiaş 21. Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın kurum görüşlerinin bulunduğu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.09.2022 tarihinde onaylanan Jeolojik etüt kararlarının plan paftasına aktarıldığı, Söz konusu parsellerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.03.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile köy yerleşim alan sınırlarının yeniden belirlediği sınırlar içerisinde olduğu, Parsellerin toplam yüzölçümlerinin 29.237,53 m2 olduğu, 17.050,957 m2 konut alanı, 701,622 m2 ticaret alanı, 2.104,84 m2 park alanı, 39,7 m2 pasif yeşil alan, 1052,325 m2 Aile Sağlığı Merkezi, 493,445 m2 Belediye Hizmet Alanı, 818,34 m2 otopark alanı, 914,298 m2 özel sosyal tesis, 6177,012 m2 yollar ve kaldırım kullanımı ayrıldığı, Plan notlarında gelişme konut adalarında 400 m2 arsa büyüklüğüne sahip 40 adet müstakil parsel planlandığı, İncirliova İlçesi için 2021 yılı ortalama hane halkı büyüklüğü 3,32 kişi olarak belirtilerek yaklaşık 130 kişilik bir nüfus belirlendiği, Gelişme konut adalarında minimum ifrazın 400 m2 olduğu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde konut alanlarında ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe ve arka bahçe mesafeleri 3m, TAKS/KAKS=0,25/0,50 olarak, Sosyal ve teknik alt yapı alanları ise E=0,50 Yençok=7.50 m olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Komisyon Görüşü: İlçemiz  Sınırteke Mahallesi 245 ada 19 ile 246 ada 89 ve 90 parsellerde konut alanı, belediye hizmet alanı ve sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyesine sunulmuş, İncirliova Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091026205 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince değerlendirilerek İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.” şeklindeki rapor Meclise okundu.

Yapılan görüşme sonunda, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına (Meclis üyesi Mehmet ÇELEBİ ’nin çekimser oylarına karşılık) OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 


2023 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı için üye katılım yoklaması Başkan tarafından yaptırıldı. 1 (bir) Başkan ve 21 (yirmibir) meclis üyesinin katıldığı görüldüğünden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince toplantı başkan tarafından açıldı.

Toplantıya iştirak etmeyen meclis üyelerinin (Levent GÜLEÇYÜZ, Fatih SUBAŞİ, Ali ŞİMŞEK, Selda ŞEN)  yazılı/sözlü mazeretleri, yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların birer takımı meclis üyelerine dağıtıldı. Ağustos ayı meclis toplantısı zabıt özetleri meclise sunuldu. Yapılan işaretli oylama neticesinde zabıt özetleri oybirliği ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2023 tarih 14380 tarihli Başkanlık Olur’ları ile 01.09.2023 tarih ve 14383 sayılı ve 01.09.2023 tarih 14381 tarihli Başkanlık Olur’ları ile 01.09.2023 tarih ve 14384 sayılı Meclis’e havale yazıları okunarak ek gündem maddesi olarak eklenmesi meclise sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde ilgili konuların 7. ve 8. gündem maddesi olarak eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Başka önerge veren bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


5393 sayılı Belediye kanunun 38. Maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. Maddesine istinaden, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından NM0LKXTP6LPL91944 şase numaralı, PL91944 motor numaralı 2023 model Beyaz renkli Ford marka kamyonun şartsız taşıt hibe kabulüne, noter işlemleri ve bütün iş ve işleri için Belediyemiz personeli 27166179234 T.C. kimlik numaralı Şef Bilal DURSUN’ un görevlendirilmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 23.08.2023 tarih ve 14252 sayılı olur yazıları ile 24.08.2023 tarih ve 14258 sayılı meclise havale yazılarında; ‘’ 6360 Sayılı Kanun ile Köy Tüzel Kişiliği sona eren Erbeyli Köyü, İncirliova Belediyesine Erbeyli Mahallesi olarak bağlanmıştır. Mahalle statüsü ile birlikte Mahallenin Aydın-Germencik-İzmir otoyolu üzerinde kalması, Aydın-İzmir Devlet Karayolunun mahalle içinden geçmesi ve Germencik ile İncirliova İlçelerinin ortasında bir yerleşim olması sebebiyle göç alan bir yerleşim yeri olmuş ve nüfus yoğunluğu hızlı bir şekilde artmış ve artmaya da devam etmektedir. Bu nedenle Erbeyli 163 ada 25 parselin çevresinde okul ve yerleşim alanların olması sebebiyle ulaşım, trafik ve park sorununu çözümleyebilmek içinde bu alanda planlama yapılması ve yolların geniş tutulması önem arz etmektedir. Söz konusu alanda alt ölçekli planlama çalışmasına devam edilmekte olup Erbeyli 163 ada 25 nolu 2.176,98 m2 yüzölçümlü harman yeri vasıflı parselin mahalle içi geçiş yollarına ve devlet yollarına bağlantı için yol olarak planlanması önem arz ettiğinden ve mevcutta yol olarak kullanıldığından harman yeri olan vasfının yol olarak değiştirilmesi kamusal yarar sağlayacağı için söz konusu parselin harman yeri olan vasfının ,4342 Sayılı Mera Kanunun 14. Maddesinin (c) bendi kapsamında yol olarak değiştirilmesi ve Belediyemize tahsisinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sn. Aytekin KAYA' ya yetki verilmesi hususunda yazımızın meclise havalesini arz ederim.” şeklindeki yazıları meclise okundu ve yapılan işaretle oylama neticesinde İmar Komisyonuna sevkine, OYBİRLİĞİ ile karar verildi.