ARAMA
İncirliova Belediyesi

02.12.2020 Tarihli İhale İlanı

Geri
02.12.2020 Tarihli İhale İlanı

22 Temmuz 2024

02.12.2020 Tarihli İhale İlanı

 

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

MADDE 1- İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından; Ekli listede belirtilen 6 Adet taşınmaz 3 yılığına kiraya verilecektir. İhale, İncirliova Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca  “Açık arttırma Usulü”  İle yapılacaktır. Şartname İncirliova Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücreti mukabilinde alınabilir.

MADDE 2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Ayrıca İta Amiri İhalesi yapılan gayrimenkulün İhalesini 15 gün içinde iptal etme yetkisine sahiptir.

MADDE 3- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek şarttır.

MADDE 4- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 6- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

  1. A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi,

Nüfus cüzdan sureti,

Sabıka Kaydı,

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Doküman Bedeli yatırmış olmak ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

  1. B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Doküman Bedeli yatırmış olmak ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Vergi kimlik numarası veya vergi levhası,

  1. C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 7- Geçici teminat: Belirlenen üç yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) den az olmayacak şekilde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 9- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

Tedavüldeki Türk Parası

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

MADDE 10- Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 11- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler sözlü olarak belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır 19.11.2020

 

Eki: Kiraya Verilecek Taşınmaz Listesi 1 Sayfa

İhale Dosyaları