AYDIN İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

MADDE 1- İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından; Ekli listede belirtilen 7 Adet taşınmaz satışa çıkarılacaktır. İhale, İncirliova Belediye Başkanlığı Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca  “Açık Arttırma Usulü”  ile yapılacaktır. Şartname İncirliova Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücreti mukabilinde alınabilir.

MADDE 2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 3- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri ihale saatinden önce Teslim etmek şarttır.

MADDE 4- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 6- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi,

Nüfus cüzdan sureti,

Sabıka Kaydı,

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden sicil belgesi, siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Doküman Bedeli yatırmış olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almış olması.

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 7- Geçici teminat: Belirlenen muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 9- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

Tedavüldeki Türk Parası

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

MADDE 10- Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı doğrudan Belediye veznesine  ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 11- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler sözlü olarak belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 17.07.2019

 İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NCA  SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARA AİT LİSTE
SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL ALANI
(m²)
NİTELİĞİ SATILACAK
TAŞINMAZIN
MUHAMMEN
BEDELİ 
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
İHALE
TARİHİ
İHALE
TARİHİ 
1 İSAFAKILAR 132 8 76,54 m² ARSA 25.000,00 TL 750,00 TL 31.07.2019 11:00
2 İSAFAKILAR 154 18 4.190,85m² İNCİRLİK 50.000,00 TL 1.500,00 TL 31.07.2019 11:10
3 İSAFAKILAR 154 22 7.795,33 m² İNCİRLİK 90.000,00 TL 2.700,00 TL 31.07.2019 11:20
4 SINIRTEKE 108 3 6.514,00 m² TARLA 130.000,00 TL 3.900,00 TL 31.07.2019 11:30
5 HAMİTLER 0 199 1.538,00 m² ZEYTİNLİK 150.000,00 TL 4.500,00 TL 31.07.2019 11:40
6 İSAFAKILAR 156 2 523,05 m² ARSA 30.000,00 TL 900,00 TL 31.07.2019 11:50
7 İSAFAKILAR 156 3 520,42 m² BAHÇE 30.000,00 TL 900,00 TL 31.07.2019 12:00

ANKET

İŞKUR Hizmet Noktasının Belediyemizde olduğunu biliyormusunuz?

ETKİNLİK SÜRESİ

SONRAKİ ETKİNLİK

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİMİZ

YER: Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu

TARİH: 23 NİSAN 2019

SAAT: 14.00

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

İncirliova Belediye Başkanlığı'nı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz
 

Sosyal Medya Hesaplarımız

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. No:37

 İNCİRLİOVA / AYDIN